Nieuw dorpshart voor Venhuizen

Het Centrumplan is het resultaat van een verkenning van de wensen, mogelijkheden en kansen in het centrumgebied van Venhuizen / Hem en dient als basis voor te maken keuzes. Het plan maakt de herstructurering en trensformatie van het centrumgebied mogelijk. De urgentie in het centrumgebied is groot omdat de voorzieningen onder druk staan, enkele grote gebouwen leeg staan en er een vraag is naar nieuwe woningen in de kern Venhuizen.

Het Centrumplan Venhuizen is een integrale visie op het centrumgebied van Venhuizen voor de komende vijftien jaar. Het plan vertaalt de wensen voor het gebied zoals die zijn opgenomen in het Dorpsplan Venhuizen en Hem. Met deze visie wil de gemeente belangrijke voorzieningen die in het dorp reeds aanwezig zijn (zoals een school, dorpshuis en supermarkt) een duurzaam toekomstperspectief bieden rond een nieuw dorpsplein, waardoor er een kloppend dorpshart ontstaat. Een veilig, leefbaar en aantrekkelijk centrumhart om in te verblijven en te ontmoeten. Een plan dat positief bijdraagt aan de vitaliteit van het dorp.

Aan het plan is een spelregelkaart gekoppeld, waaraan nieuwe initiatieven kunnen worden getoetst en op basis waarvan plannen kunnen worden gemaakt. Dit is een langjarig proces.

Mei 2016